പൂക്കോട്ടൂർ ഗേറ്റ് ഇനി സ്റ്റാമ്പിലും തിളങ്ങും


ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പിന്റെ മൈ സ്റ്റാമ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം 2013 ൽ പുറത്തിറക്കിയ പൂക്കോട്ടൂർ ഗേറ്റിന്റെ ചിത്രത്തോട് കൂടിയ സ്റ്റാമ്പ്.

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Wagon Tragedy | Shihab Thangal