പ്രധാന ബാങ്കുകൾ

SL NO ബാങ്കിന്റെ പേര് സ്ഥലം ഫോൺ നമ്പർ
1 എസ് ബി ഐ വെളളുവമ്പ്രം 0483 277 1422
2 കനറാ ബാങ്ക് വെളളുവമ്പ്രം 0483-2772085
3 എസ് ബി ടി മോങ്ങം 0483 277 3300
4 ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മോങ്ങം 0483 277 2052
5 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് മോങ്ങം 0483-2771666
6 മഞ്ചേരി അർബൻ ബാങ്ക് വെളളുവമ്പ്രം 0483 2772012
7 വെളളുവമ്പ്രം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പുല്ലാര 0483-2770727
8 വെളളുവമ്പ്രം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ബ്രാഞ്ച്) അത്താണിക്കൽ  
9 പൂക്കോട്ടൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പൂക്കോട്ടൂർ 0483-2772067
10 പൂക്കോട്ടൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ഈവനിംഗ്) അറവങ്കര  
11 കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് പൂക്കോട്ടൂർ 0483 277 2070
12 പൂക്കോട്ടൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ഈവനിംഗ്) മാരിയാട് 0483-

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Wagon Tragedy | Shihab Thangal