ലൈബ്രറി & റീഡിംഗ് റൂം

  1. മൈനോറിറ്റി ഗൈഡൻസ് സെന്റർ ന്യൂബസാർ അറവങ്കര
  2. വിവ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം അറവങ്കര
  3. പബ്ലിക് ലൈബ്രറി അത്താണിക്കൽ
  4. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രന്ഥാലയം വെളളുവമ്പ്രം
  5. മൂച്ചിക്കൽ സാംസ്കാരിക നിലയം
  6. സി എച്ച് ലൈബ്രറി റീഡിംഗ് റൂം വെളളൂർ
  7. ചേതന സാംസ്കാരിക വേദി വായന ശാല പൂക്കോട്ടൂർ
Source: Wikipedia

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Wagon Tragedy | Shihab Thangal