പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ


NO സ്കൂളിന്റെ പേര് ഭരണവിഭാഗം പഠന വിഭാഗം സ്കൂൾ കോഡ് സ്ഥാപിതം ഫോൺ നമ്പർ
1 ഗവ: ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പൂക്കോട്ടൂർ ഗവൺമെന്റ് UP,HS,HSS 18009 1958 0483-2772840
2 ഗവ: വെക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുല്ലാനൂർ ഗവൺമെന്റ് UP,HS,HSS,VHSS 18010 1956 0483-2773925
3 എ എം യു പി സ്കൂൾ വെള്ളുവമ്പ്രം എയ്‌ഡഡ് എൽ പി / യു പി 18467 1968
4 ജി.എൽ.പി.എസ്. പൂക്കോട്ടൂർ ഓൾഡ് അറവങ്കര ഗവൺമെന്റ് എൽ പി 18443 1918
5 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പൂക്കോട്ടൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി /യുപി 18461 1924
6 ജി.എൽ.പി.എസ്. പൂക്കോട്ടൂർ ന്യു, പൂക്കോട്ടൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി 18442 1961
7 എം.എ.എൽ.പി.എസ് വെസ്റ്റ് മുതിരിപ്പറമ്പ് ,ചീനിക്കൽ എയ്‌ഡഡ് എൽ.പി 18453 1979
8 എ.എൽ.പി.എസ്. വെള്ളൂർ എയ്‌ഡഡ് എൽ.പി 18407 1953
9 ഗവ യു.പി സ്കൂൾ മുതിരിപറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി/യു.പി 18476 1957
10 എം.ഐ.സി.എൽ.പി.എസ്. അത്താണിക്കൽ എയ്‌ഡഡ് എൽ.പി 18454
11 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. അത്താണിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി 18446 1923
12 പി.കെ.എം.ഐ.സി.എച്.എസ്. പൂക്കോട്ടൂർ സ്വാശ്രയം യു.പി, ഹൈസ്കൂൾ 18124 1993 0483-2771859
13 എം.ഐ.സി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. അത്താണിക്കൽ അൺ എയ്‌ഡഡ് UP,HS,HSS 18130 1995 0483-2772011
14 എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ. പെരുങ്കുളം .(പുല്ലാര മേൽമുറി) എയ്‌ഡഡ് എൽ.പി 18550 1976
15 പി.എസ്.എം.ഐ.സി .പുല്ലാര സ്വാശ്രയം എൽ.പി/യു.പി 2005

  

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Wagon Tragedy | Shihab Thangal