പ്രധാന ക്ലബ്ബുകൾ

SL NOപേര്സ്ഥലംNYK രജി. നമ്പർ
1ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്സ് &സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്മുസ്ല്യാർ പീടിക
2ഗോൾഡൻ സ്റ്റാർചെറു വെള്ളൂർ
3സിൽവേഴ്‌സ് ക്ലബ്ബ്അത്താണിക്കൽ
4കാസ്‌ക്ചീനിക്കൽ
5പാസ്ക്പിലാക്കൽ
6പ്യൂമ ക്ലബ്ബ് ഫോർ നേച്ചർ & കൾച്ചർ[4]മുതിരി പറമ്പ്
7വിവ സ്‌പോർട്സ്അറവങ്കര176/08
8വാസ്കോവെള്ളൂർ
9ഫിനിക്സ്പള്ളിമുക്ക്
10ഹോണസ്റ്റ് ആർട്‌സ് & സ്‌പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്പുല്ലാനൂർ3271/10
11യുവധാര ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്വെള്ളുവമ്പ്രം
12കാശ്‌മീർ യൂത്ത് ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്ആലുങ്ങാപൊറ്റ
12സഹൃദയ ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്വെള്ളുവമ്പ്രം481/1995
13യംഗ് ചലഞ്ചേർസ് ആർട്സ്& സ്പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്മുണ്ടിതൊടിക
14സൈലക്സ് ആർട്‌സ്&സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്മൂലക്കോട്, വെള്ളുവമ്പ്രം284/08
Source : Wikipedia

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Wagon Tragedy | Shihab Thangal