പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്:  സുമയ്യ ടീച്ചർ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്: മൻസൂർ കൈതക്കോടൻ

മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ
നമ്പർ പേര് കാലാവധി
1 കാരാട്ട്‌ മുഹമ്മദ്‌ ഹാജി 1956 -1984
2 കെ. മുഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി 1988 -1991
3 കെ. ഐ. മുഹമ്മദ് ഹാജി 1991- 1995
4 കെ. മുഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി 1995 -2004
5 പി എ സലാം 2004 - 2005
6 വി. മറിയുമ്മ 2005 - 2006
7 കെ. പാത്തുമ്മകുട്ടി 2006 - 2010
8 പി.എ സലാം 2010 - 2015
9 വി പി സുമയ്യ ടീച്ചർ 2015 -

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Wagon Tragedy | Shihab Thangal