പ്രധാന ഓഫീസുകൾ

 No പേര് ഫോൺ നമ്പർ
1 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അറവങ്കര 0483-2772051
2 മൃഗാശുപത്രി അറവങ്കര
3 കൃഷി ഭവൻ അറവങ്കര 0483-2770015
4 കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ് അറവങ്കര
5 വില്ലേജ് ഓഫീസ് പുല്ലാര 0483-2105228
6 കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ് വെളളുവമ്പ്രം 0483-2770560
7 ബി എസ് എൻ എൽ എക്‌സ്ചേഞ്ച് വെളളുവമ്പ്രം 0483-2772100
8 ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ വെളളുവമ്പ്രം
9 ഗവ: ഹോമിയോപതിക് ഹോസ്പിറ്റൽ പൂക്കോട്ടൂർ
10 പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ന്യൂബസാർ,അറവങ്കര 0483-2774860
11 ഗവ:ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പൂക്കോട്ടൂർ അറവങ്കര 0483-2772840
12 ഗവ: വെക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുല്ലാനൂർ 0483-2773925
13 പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പൂക്കോട്ടൂർ (676517) 0483-2772040
14 പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വെളളുവമ്പ്രം (673642)
15 പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് (സബ്) വെളളൂർ (676517)
16 മാവേലി സ്റ്റോർ വെളളുവമ്പ്രം
17 മാവേലി സ്റ്റോർ പൂക്കോട്ടൂർ
18 അക്ഷയ സെന്റർ അറവങ്കര
19 അക്ഷയ സെന്റർ പുല്ലാര

  

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Wagon Tragedy | Shihab Thangal