പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ/മെമ്പർമാർ

നമ്പർവാർഡ്മെമ്പർ പേര്പാർട്ടിസംവരണം
1വെളളുവമ്പ്രംഹംസ കൊല്ലൊടികIUMLജനറൽ
2ഹാഫ് വെളളുവമ്പ്രംസക്കീന എടത്തൊടിIUMLവനിത
3പുല്ലാനൂർസജിത നീണ്ടാരത്തിൽസ്വതന്ത്രവനിത
4മൂച്ചിക്കൽമുഹമ്മദ് മൻസൂർ KIUMLജനറൽ
5പുല്ലാരഫസീലസ്വതന്ത്രവനിത
6മുതിരിപ്പറമ്പ്സഫിയ മന്നേതൊടിIUMLവനിത
7പളളിമുക്ക്മുഹമ്മദ് റബീർസ്വതന്ത്രൻജനറൽ
8മുണ്ടിതൊടികമുഹമ്മദ് മുസ്ഥഫIUMLജനറൽ
9മാണീക്യം പാറയൂസുഫ് വേട്ടശ്ശേരിIUMLജനറൽ
10പൂക്കോട്ടൂർനഫീസ പളളിയാളിIUMLവനിത
11പളളിപ്പടിഗോപാലൻ പനക്കൽIUMLഎസ് സി
12അറവങ്കരമുഹമ്മദ് വടക്കേകണ്ടിIUMLജനറൽ
13ന്യൂബസാർസുമയ്യ വി പിIUMLവനിത
14ചീനിക്കൽഷാഹിന തോരപ്പIUMLവനിത
15അത്താണിക്കൽആയിഷ പിലാക്കാട്ട്IUMLവനിത
16വെളളൂർഹംസ കുന്നത്ത്IUMLജനറൽ
17വെളളൂർ നോർത്ത്ഫാത്തിമIUMLവനിത
18മുസ്ല്യാർപീടികസുഹറ മൂച്ചിത്തോടൻസ്വതന്ത്രവനിത
19ആലുങ്ങാപൊറ്റമഠത്തിൽ സാദിഖലിസ്വതന്ത്രൻജനറൽ

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Wagon Tragedy | Shihab Thangal