പൂക്കോട്ടൂര്‍ യുദ്ധം - മഖ്‌ബറകള്‍

പൂക്കോട്ടൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ മഖ്‌ബറ 01

പൂക്കോട്ടൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ മഖ്‌ബറ 01 (Old Scene)


പൂക്കോട്ടൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ മഖ്‌ബറ 02

പൂക്കോട്ടൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ മഖ്‌ബറ 03

 പൂക്കോട്ടൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ മഖ്‌ബറ 04

പൂക്കോട്ടൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ മഖ്‌ബറ 05

പഴയ ദൃശ്യങ്ങള്‍
0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Wagon Tragedy | Shihab Thangal